Konstruktion

En garantiobligation består af tre dele:

  • En obligationsdel
  • En investeringsdel
  • En omkostningsdel

Som eksempel - for at forklare sammensætningen af en garantiobligation - investeres 106 kroner i en garantiobligation.

Størstedelen af det beløb, der investeres, går til en obligation.

I ovenstående eksempel går ca. 84 kroner til obligationsdelen. Læs mere om obligationsdelen.

En mindre del af det investerede beløb investeres i f.eks. aktier, valutaer eller råvarer. Investeringen sker i form af såkaldte optioner, der giver ret til på et senere forudbestemt tidspunkt at købe aktierne, valutaerne eller råvarerne til en forudbestemt pris. I vores eksempel går cirka 16 kroner til optionsdelen eller "investeringsdelen". Læs mere om optionsdelen.

Når en garantiobligation sammensættes, er der forskellige udgifter, der skal dækkes. I vores eksempel går cirka 6 kroner til omkostningsdelen. Læs mere om omkostningsdelen.

Garantiobligationen i eksemplet udstedes altså til kurs 106. Denne kurs svarer til værdien af de tre komponenter lagt sammen.

Udstedelseskursen varierer fra garantiobligation til garantiobligation, men ligger typisk mellem kurs 100 og kurs 106.

Obligationsdel
Når garantiobligationen udstedes udgør obligationsdelen langt den største del.

En obligation er et gældsbrev, der forpligter udsteder til at betale lånet tilbage på et aftalt tidspunkt til en aftalt kurs.

Investor får ikke udbetalt løbende renter på obligationen, som det sker med mange ”traditionelle” obligationer. Der er ingen løbende kuponbetalinger på obligationsdelen. Derfor kaldes disse obligationer for nul-kuponobligationer. Netop fordi der ikke er løbende kuponbetalinger, er kursen på obligationen under 100 ved udstedelsen af garantiobligationen.

I garantiobligationens løbetid vokser obligationen med rente og rentes rente, så kursen på obligationen er 100 ved indfrielsen af garantiobligationen. Som investor er man derfor sikker på som minimum at få hovedstolen (det beløb man ved garantiobligationens udstedelse betalte for obligations- og optionsdelen) retur, når garantiobligationen indfries. Dette gælder uanset, hvordan det måtte gå med optionsdelen i garantiobligationen.

Garanti Invest stiller store krav til udstederen af garantiobligationen - altså den part, der stiller garanti for hovedstolen. Garanti Invest benytter således kun anerkendte og kreditværdige udstedere med en rating på minimum ”A-” eller ”A3” fra de store internationale kreditvurderingsbureauer.... Til toppen

Optionsdel
Frem for at få en løbende årlig forrentning af investeringen investeres der i underliggende aktiver.

Man kan derfor opnå et afkast afhængigt af, hvordan disse underliggende aktiver udvikler sig. De underliggende aktiver kan være alt fra aktier og aktieindeks til råvarer og valutakurser.

Investor sætter altså den årlige rente i spil for at gå efter et højere afkast.

Investeringen i de underliggende aktiver sker ved, at der købes optioner. Optioner er værdipapirer, som knytter sig til andre værdipapirer. Der findes mange typer optioner, som alle har det tilfælles, at værdien er direkte afhængig af udviklingen i de tilknyttede værdipapirer.

Optioner giver ret - men ikke pligt - til at købe eller sælge de tilknyttede værdipapirer (de underliggende aktiver).

De optioner, der anvendes i garantiobligationer er typisk ”call-optioner”. En call-option er en købsret. Den giver ejeren ret til på et bestemt fremtidigt tidspunkt at købe et bestemt underliggende aktiv til en bestemt pris.

Optionen har en løbetid, der svarer til løbetiden for hele garantiobligationen. På indfrielsestidspunktet for garantiobligationen opgøres det, om markedsværdien af det underliggende aktiv er steget i forhold til den pris, optionen giver mulighed for at købe på.

Hvis værdien af det underliggende aktiv er steget, udnyttes optionen (købsretten) på det underliggende aktiv. Umiddelbart herefter kan det underliggende aktiv sælges i markedet med en gevinst - man udnytter optionen - og hermed opnås et ekstra afkast, der afspejler denne stigning. Garantiobligationen indfries dermed til en kurs over 100.

Hvis værdien af det underliggende aktiv ikke er steget – eller måske er faldet - udnyttes optionen naturligvis ikke. Man undlader simpelthen at købe de underliggende aktiver. Optionen udnyttes ikke, men falder bort. Garantiobligationen indfries til kurs 100.

Som ejer af en garantiobligation skal man ikke bekymre sig om, hvorvidt optionen skal udnyttes eller ej. Dette sker helt automatisk og naturligvis kun, hvis kursudviklingen har været gunstig.

For optionsdelen betales en pris (optionspræmien). Denne pris er prisen for at skygge det underliggende aktiv og få glæde af eventuelle kursstigninger uden at tage del i eventuelle tab. I eksemplet fra før udgør denne pris 15,81 kurspoint. Optionspræmien i en garantiobligation svarer til de renter, der ikke modtages på obligationsdelen.

... Til toppen

Omkostningsdel
Alle omkostninger i forbindelse med udstedelsen af en garantiobligation afholdes på udstedelsestidspunktet, og der er dermed ingen løbende omkostninger.

Alle omkostninger fremgår af det brochure- og informationsmateriale, der udarbejdes i forbindelse med udstedelsen af garantiobligationen.

I eksemplet ovenfor går cirka 6 kurspoint til diverse omkostninger i forbindelse med skabelsen af garantiobligationen. Det svarer til cirka 1,2 % om året. Disse omkostninger dækker blandt andet notering på børsen, licenshonorarer, markedsføring og udviklingsomkostninger.

... Til toppen

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.