Myter - sandt eller falsk?

Pressen har gennem tiden skrevet og sagt en del om strukturerede obligationer. Der har været kritik af såvel Garanti Invests som andre udbyderes produkter på markedet.

Kritisk omtale er dog både positivt og negativt. Omtalen er med til at gøre os opmærksom på problemer, der kan og skal løses, ligesom det giver os lejlighed til at tage kritikpunkterne op til diskussion.

Sommetider oplever vi desværre, at pressens kritik er uberettiget og skyldes fejl eller misforståelser fra mediernes side. I de tilfælde forsøger vi naturligvis at reagere, men det lykkes beklageligvis ikke altid at undgå fejlinformation og skabelse af myter.

De myter, der på denne måde er opstået om strukturerede obligationer, vil vi derfor gerne gennemgå i de følgende afsnit. Vi har endvidere indledt en dialog med relevante interessenter på området. Formålet med dialogen er naturligvis at undgå misforståelser og stramme op, hvor det er relevant.

Hos Garanti Invest arbejder vi aktivt med et produktkodeks, der til stadighed indgår som en helt naturlig del i vores produktudvikling.

Myte 1:
”Investorerne har ikke mulighed for at gennemskue, hvad det er de køber”
Det er korrekt, at en garantiobligation anses som et komplekst og til tider kompliceret produkt. Det er derfor specielt vigtigt, at man som potentiel investor får det bedst mulige beslutningsgrundlag forud for en evt. investering.

Som en direkte følge heraf har vi gennemført en række tiltag, der har til formål dels at forbedre ”varedeklarationen” på vores garantiobligationer, og dels at være meget oplysende omkring selve ”produktgruppen” garantiobligationer.

Dette kan blandt andet ses på den måde, vi præsenterer produkterne på i vores informations- og brochuremateriale. Vi har en udførlig beskrivelse af den investeringsstrategi, der ligger til grund for garantiobligationen. Vi præsenterer de relevante historiske data, der vedrører det underliggende aktiv. Vi beskriver, hvordan afkastet kan/vil forme sig i vores afkasttabeller alt efter markedsudviklingen. Og ikke mindst så oplyser vi om alternativafkastet - altså det afkast man vil få ved i stedet at investere i statsobligationer med samme løbetid som garantiobligationerne.

Myte 2:
”De eneste, der tjener penge er bankerne”

I oversigten over udløbne og aktive garantiobligationer kan man se, hvordan afkastet på garantiobligationerne har været. Afkastet har generelt set været særdeles tilfredsstillende, når der sammenlignes med en direkte investering i garantiobligationernes underliggende aktiver eller en alternativ investering i eksempelvis en statsobligation.

Det er altid nemt at være bagklog og konstatere, at det i nogle perioder ville have været mere attraktivt at investere direkte i garantiobligationernes underliggende aktiver og i andre perioder i en statsobligation. Men det er som bekendt svært at spå om fremtiden.

Myte 3:
”Strukturerede obligationer har en uigennemsigtig omkostningsstruktur”
Vi vil fra Garanti Invests side påpege, at der ikke er skjulte omkostninger i vores garantiobligationer.

”Diverse omkostninger” er nøje udspecificeret i informations- og brochurematerialet for hver garantiobligation. Det samme gælder den anslåede værdi af ”obligationsdelen” samt omkostningerne ved ”optionen”. Siden sommeren 2007 fremgår også ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) i informations- og brochurematerialet.

Vores forretningsmodel sikrer, at de påvirkelige omkostninger minimeres. En væsentlig faktor i den sammenhæng er, at vi udbyder optionsdelen i licitation. Det medfører, at optionen prisfastsættes i konkurrence blandt verdens største internationale banker.

I forhold til obligationsdelen er alle omkostningerne indeholdt. Der kommer altså ingen yderligere omkostninger.

På den måde er gennemsigtighed og overskuelighed i højsædet - også når det gælder omkostninger.

Myte 4:
”Garantiobligationer er for dyre”

Om noget er dyrt afhænger altid af, hvad man sammenligner det med. Efter vores mening er en oplagt mulighed at sammenligne den gennemsnitlige Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) for investeringsforeninger med ÅOP for de garantiobligationer, vi udbyder i Garanti Invest.

Investeringsforeningsrådet har lavet en oversigt over ÅOP for investeringsforeningerne. Af denne oversigt kan man se, at den gennemsnitlige ÅOP for investeringsforeningerne i 2010 veksler afhængigt af det marked, der investeres i.

Til sammenligning er ÅOP for Garanti Invests garantiobligationer på omkring 1,5 procent. Det er altså lavere end i de investeringsforeninger, der ligesom Garanti Invest investerer i aktier i spændende og ofte risikofyldte områder som Emerging Markets, Østeuropa og Fjernøsten. Dertil kommer, at vi i Garanti Invest også har andre aktiver end aktier som underliggende aktiver - for eksempel råvarer og valutaindeks.

Det skal i øvrigt bemærkes, at ÅOP-beregninger for investeringsforeninger er baseret på en investeringshorisont på 7 år. Regnes omkostningstallet om til en kortere tidshorisont, som eksempelvis 3 eller 5 år, hvilket er typisk for en garantiobligation, bliver tallet for investeringsforeninger væsentligt højere.

Vi mener ikke, at vores garantiobligationer er dyre, og som investor ved man allerede fra begyndelsen, hvad man skal betale for garantiobligationen. Men det er klart, at der er omkostninger forbundet med at sammensætte garantiobligationer og udbyde dem.

Omkostningerne for hver enkelt garantiobligation er altid nøje udspecificeret i informations- og brochurematerialet.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.