Risikoforhold ved garantiobligationer

Al investering er forbundet med risiko, men ved investering i garantiobligationer er risikoen begrænset! Det skyldes, at garantiobligationer har 100 % hovedstolsgaranti.

At begrænse risikoen er netop det, der er formålet med en garantiobligation - og at gøre dette uden at begrænse afkastmulighederne tilsvarende vel at mærke. Med garantiobligationer opnås et attraktivt forhold mellem risiko og afkast. Det er dette, der adskiller en garantiobligation fra andre investeringsmuligheder og gør garantiobligationen til noget helt unikt.

De risikofaktorer, der gælder for garantiobligationer og som man skal være opmærksom på som investor, beskrives nærmere i det følgende.

Afkastrisiko
- Hvad sker der, hvis de underliggende aktiver ikke udvikler sig positivt i garantiobligationens løbetid?

Selvom der ved enhver garantiobligation fra Garanti Invest er en forventning om, at de underliggende aktiver vil udvikle sig positivt i løbetiden, er der naturligvis en risiko for, at dette ikke sker, og så får man normalt intet afkast på sin investering. Men hovedstolsgarantien gælder selvfølgelig stadig.

Markedsrisiko
- Hvad sker der, hvis de underliggende aktiver udvikler sig negativt i garantiobligationens løbetid?

Hvis de underliggende aktiver udvikler sig ugunstigt i løbetiden, får investor glæde af hovedstolsgarantien. Det betyder, at der udbetales 100 % af det nominelt investerede beløb. Eller sagt på en anden måde: investor modtager på indfrielsestidspunktet kurs 100 af en investering, der eksempelvis er betalt kurs 105 for. Dette gælder uanset, hvor ugunstigt, de underliggende aktiver har udviklet sig.

Garantiobligationer bør anses som et "køb og behold-produkt". Det skyldes, at hovedstolsgarantien kun gælder på tidspunktet for indfrielse af garantiobligationen. Kursen vil i perioden frem til indfrielsestidspunktet blive påvirket af blandt andet prisudviklingen på de underliggende aktiver. Et fald i prisen på de underliggende aktiver vil kunne påvirke obligationskursen i negativ retning. Dermed er der risiko for kurstab, hvis garantiobligationen sælges før indfrielsestidspunktet. På tilsvarende vis kan ændringer i såvel rente- som volatilitetsniveauer påvirke obligationskursen. For at være sikret det fulde afkastpotentiale bør ens investeringshorisont derfor være lig med garantiobligationens løbetid.

Kreditrisiko
- Hvem hæfter for forpligtelserne knyttet til en garantiobligation, herunder udbetaling af indfrielsesbeløb?

Det er udsteder, der stiller garanti for hovedstolen. Det er ligeledes udsteder, der er forpligtet til at betale investorerne et potentielt ekstra afkast, hvis de underliggende aktiver har udviklet sig positivt frem mod udløb.

Udsteder skal være i stand til at honorere disse forpligtelser, og der må ikke herske tvivl om udsteders evne til dette.

Investor skal vurdere, om der er risiko for, at udsteder kan gå konkurs, i betalingsstandsning eller lignende før garantiobligationens udløb. I den sammenhæng kigger man på kreditværdigheden.

Til denne vurdering benyttes officielle kreditværdighedsvurderinger fra store internationale kreditvurderingsbureauer - Standard & Poors, Moody’s eller Fitch. Disse bureauer giver de fleste udstedere karakter (kaldet rating), som beskriver udsteders kreditværdighed.

Garanti Invest benytter altid udstedere med høj kreditværdighed. Udstederne skal således være anerkendte og kreditværdige med en rating på minimum ”A-” eller ”A3” fra de store internationale kreditvurderingsbureauer.

Overkursrisiko
- Hvad sker der, hvis de underliggende aktiver ikke udvikler sig gunstigt?

Garantiobligationer udstedes ofte til overkurs - altså til en obligationskurs over 100.

Hvis de underliggende aktiver mod forventning udvikler sig negativt frem mod udløb, vil garantiobligationen blive indfriet til kurs 100. Overkursen vil altså være tabt. Denne overkurs er dog rimelig begrænset, da en garantiobligation oftest udstedes til en kurs i intervallet 100-106.

Alternativafkast
- Hvilken alternativ forrentning kunne være opnået, hvis man ikke havde investeret i en garantiobligation?

Når man taler om alternativ forrentning kigger man på, hvilket afkast man som investor ville have opnået ved at placere sine penge til en lav risiko, der ligner risikoen i en garantiobligation.

Princippet i en garantiobligation er, at man som investor ofrer den årlige rente, der kunne være opnået, hvis man f.eks. havde investeret i statsobligationer eller havde pengene stående kontant på en konto.

Indfries garantiobligationen til kurs 100 har man derfor ikke opnået et afkast på sin investering.

Likviditetsrisiko
- Hvilke risici er der ved løbende køb og salg af garantiobligationer?

Udsteder er ikke forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med garantiobligationerne. Alle Garanti Invests garantiobligationer er imidlertid noteret på NASDAQ OMX København A/S (tidligere Københavns Fondsbørs) og kan dermed frit omsættes.

Resultatet af eventuel handel med obligationerne i perioden frem til indfrielsesdagen afhænger af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan af samme årsag være præget af lav likviditet. Det gælder især i perioder med generel markedsuro, hvilket kan have en negativ indflydelse på prisfastsættelsen.

Der er i perioden frem til indfrielsesdagen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på NASDAQ OMX København A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi (indre værdi) på garantiobligationerne. Obligationerne egner sig derfor bedst for investorer med en investeringshorisont, der som minimum svarer til obligationernes løbetid.

Garanti Invests depotbank, Danske Andelskassers Bank A/S, stiller såvel købs- som salgspriser for de aktive garantiobligationer. Banken tilstræber under normale markedsforhold at gøre dette dagligt og i det omfang, de har egenbeholdning til det. Du kan se den aktuelle kursliste her.

Valutarisiko
- Hvilken valutarisiko er der ved investeringen, hvis garantiobligationen eksempelvis skygger et internationalt aktieindeks?

Garanti Invest har hidtil udelukkende arrangeret garantiobligationer udstedt i danske kroner og noteret på NASDAQ OMX København A/S. Afkastet afregnes altid i danske kroner.

Hovedparten af garantiobligationerne arrangeret af Garanti Invest er uden direkte valutakursrisiko, det vil sige at afkastet beregnes som den relative udvikling i det underliggende aktieindeks, uafhængig af hvilken valuta indekset beregnes i. Visse garantiobligationer har dog en valutakursrisiko, det betyder at afkastet beregnes som den relative stigning i det underliggende aktieindeks, samt den relative udvikling i et underliggende valutakryds.

En garantiobligation kan dog også have et eller flere valutakryds som underliggende aktiv, hvorved en valutakursrisiko også påtages.

Ved garantiobligationer med en valutakursrisiko gælder hovedstolsgarantien naturligvis stadigtvæk.

Omder er en valutakursrisiko forbundet med en investering i en af Garanti Invests garantiobligationer eller ikke, vil fremgå tydeligt af salgsmaterialet til den pågældende garantiobligation.

Risikomærkning
For at øge gennemskueligheden, har Finanstilsynet indført en regel om risikomærkning af investeringsprodukter.

Alle investeringsprodukter, der udbydes til private investorer inddeles i kategorierne “grøn”, “gul” eller “rød”.

I grøn kategori placeres investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og hvor produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Gul kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe det investerede beløb helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Rød kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller hvor produkttypen er vanskelig at gennemskue.

Ifølge bekendtgørelsen er alle strukturerede obligationer (herunder garantiobligationer) pr. definition klassificeret som røde - uanset hvilken risiko, der måtte være forbundet med investeringen. Det skyldes, at sådanne investeringsprodukter antages at være vanskelige at gennemskue og er således ikke nødvendigvis et udtryk for den tabsrisiko, der måtte knytte sig til investering i garantiobligationer.

Klik her for at læse bekendtgørelsen og se kategoriseringen af de enkelte investerings-produkter

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.