Sådan beregnes skattegrundlaget for "Finansiel kontrakt"

Har et selskab eller du (inkl. evt. ægtefælle) som privatperson investeret i garantiobligationer for frie midler beregnes din kursgevinst eller dit eventuelle kurstab, i et givent indkomstår, for hver enkelt garantiobligation på følgende måde:

Eventuelle handelsomkostninger indgår også i opgørelsen. Dermed tillægges købsomkostninger din samlede købssum, mens salgsomkostninger fratrækkes din samlede salgssum.

Har du købt garantiobligationen i løbet af året, skal du frem for primokursen anvende udstedelseskursen, hvis købet er sket på udstedelsestidspunktet eller købskursen, hvis købet er sket senere end dette.

Har du solgt garantiobligationen i løbet af året, bliver der tale om en realiseret kursgevinst, og du skal i beregningen anvende salgskursen frem for ultimokursen. På lignende vis skal du anvende indfrielseskursen frem for ultimokursen, såfremt garantiobligationen indfries i løbet af året.

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab lægges herefter sammen for at afgøre, om der i et givent år har været nettokursgevinst eller nettokurstab på din samlede beholdning af garantiobligationer. Husk også at tillægge kursgevinster eller fratrække eventuelle kurstab på andre finansielle kontrakter. Resulterer dette i et positivt nettobeløb, beskattes beløbet som positiv kapitalindkomst (med mindre du har fremførbare tab fra tidligere år, der kan modregnes i gevinsten). Er nettobeløbet derimod negativt, opnås der alene fradragsret, hvis du har uudnyttede positive nettobeløb fra tidligere år at modregne i. Overstiger det negative nettobeløb disse, kan det overskydende beløb fremføres til modregning i senere års positive nettobeløb - eller for de aktieindekserede
obligationers vedkommende, fradrages i eventuelle nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Hent skema til beregning

Har du for dine pensionsmidler investeret i garantiobligationer, opgøres kursgevinst eller kurstab årligt som forskellen mellem primo- og ultimokurs. Denne forskel udgør skattegrundlaget for det nominelt investerede beløb.

I et år, hvor garantiobligationen købes på et senere tidspunkt end ved indkomstårets begyndelse anvendes købskursen frem for primokursen. Indfries eller sælges garantiobligationen tidligere end ved indkomstårets afslutning, anvendes hhv. indfrielseskursen eller salgskursen i stedet for ultimokursen.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.