Eksempler på lagerbeskatning

Nedenstående tænkte eksempler illustrerer, hvorledes skatten vil blive beregnet for en privat investor, som investerer for frie midler og hvis kapitalindkomst udover tab/gevinst på garantiobligationer udelukkende udgøres af begrænsede renteudgifter/-indtægter. Det antages, at investor ikke tidligere har investeret i sådanne garantiobligationer.

Eksempel 1 - Gevinster, der afløses af tab
Du har investeret i garantiobligationerne Garanti DEF Basis til kurs 105 for nominelt 100.000 kr.

Efter 1. år er kursen steget til 117. Efter 2. år er kursen steget yderligere til 127. Men i 3. år indfries garantiobligationerne til kurs 100. Anden positiv kapitalindkomst udgør 5.000 kr. årligt.

År 1: Den urealiserede kursgevinst på Garanti DEF Basis udgør 12.000 kr. Tillagt anden positiv kapitalindkomst på 5.000 kr., udgør nettokapitalindkomsten herefter 17.000 kr., der beskattes.

År 2: Den urealiserede kursgevinst på Garanti DEF Basis udgør 10.000 kr. Tillagt anden positiv kapitalindkomst på 5.000 kr., udgør nettokapitalindkomsten 15.000 kr., der beskattes.

År 3: Det realiserede kurstab udgør -27.000 kr. Der kan dog ikke opnås fradrag for hele kurstabet, da de tidligere års gevinster kun udgør 22.000 kr. totalt, hvilket dermed ikke modsvarer kurstabet i år 3.
Der kan altså opnås fradrag for -22.000 kr., og tillagt anden positiv kapitalindkomst udgør nettokapitalindkomsten herefter -17.000 kr., som der opnås fradragsret for.
Det uudnyttede kurstab på -5.000 kr. kan fremføres til efterfølgende skatteår til modregning i eventuelle kursgevinster på andre "finansielle kontrakter".

NB! I tilfælde af, at din portefølje indeholder flere garantiobligationer af typen "finansiel kontrakt", lægges samtlige tab/gevinster sammen i et givent år, hvorefter nettotabet eller nettogevinsten udgør skattegrundlaget for garantiobligationerne i dette år.

Eksempel 2 - Tab, der afløses af gevinster
Du har investeret i Garanti ÆØÅ Extra til kurs 104 for nominelt 100.000 kr.

Efter 1. år er kursen faldet til 90. Efter 2. år er kursen steget til 106. I år 3 indfries garantiobligationerne til kurs 121. Anden negativ kapitalindkomst, f.eks. som følge af renteudgifter af gæld, udgør i hele perioden -8.000 kr. årligt.

År 1: Det urealiserede kurstab på Garanti ÆØÅ Extra er på -14.000 kr. Kurstabet kan dog ikke udnyttes, da der ikke er gevinster fra tidligere år at modregne i. Kurstabet fremføres til modregning i eventuelle fremtidige gevinster. Anden negativ kapitalindkomst udgør -8.000 kr., hvilket dermed er lig nettokapitalindkomsten for dette år, som der opnås fradragsret for.

År 2: Den urealiserede kursgevinst på Garanti ÆØÅ Extra udgør 16.000 kr. Forrige års kurstab på -14.000 kr. modregnes heri. Fratrukket anden negativ kapitalindkomst på -8.000 kr. udgør nettokapitalindkomsten herefter -6.000 kr., som der opnåes fradragsret for.
Kursgevinsten på 16.000 kr. overstiger det fremførte kurstab på -14.000 kr., hvorfor 2.000 kr. kan benyttes til at modregne i eventuelt fremtidige tab.

År 3: Den realiserede kursgevinst på Garanti ÆØÅ Extra udgør 15.000 kr. Fratrukket anden negativ kapitalindkomst på -8.000 kr., udgør nettokapitalindkomsten herefter 7.000 kr., der beskattes.
Kursgevinsten på 15.000 kr. kan sammen med de 2.000 kr. fra forrige år benyttes til at modregne eventuelle fremtidige kurstab i.

NB! I tilfælde af, at din portefølje indeholder flere garantiobligationer, lægges samtlige tab/gevinster sammen i et givent år, hvorefter nettotabet eller nettogevinsten udgør skattegrundlaget for garantiobligationerne i dette år.

NB! Særligt for aktieindekserede obligationer
For aktieindekserede obligationer, dvs. garantiobligationer med enten aktier, aktiekurve eller aktieindeks som underliggende aktiver, eksisterer der en udvidet fradragsmulighed. Nettotab på aktieindekserede obligationer kan således subsidiært, dvs. efter at den almindelige fradragsmulighed (som ovenfor beskrevet) er udtømt, fradrages i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Dette gælder dog alene tab for indkomståret 2010 og frem, og altså ikke tab på aktieindekserede obligationer fremført fra tidligere indkomstår. Eventuelle fremførselsberettigede tab på aktier fra tidligere år skal anvendes til modregning i nettogevinster på aktier forud for modregning af tab fra aktieindekserede obligationer.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.