Sådan indberetter du til SKAT ("Finansiel kontrakt")

Har du som privatperson (ej virksomhedsskatteordning) investeret i garantiobligationer for frie midler, sker indberetningen af en skattepligt eller en fradragsret ikke automatisk. Du har selv ansvaret for at indberette til SKAT - og det gælder uanset om du har opnået en realiseret/urealiseret kursgevinst eller et eventuelt realiseret/ urealiseret kurstab.

Måden, hvorpå din indberetning skal gøres, er afhængig af, om du i et givent år samlet set har enten gevinst eller tab, efter du har modregnet alle realiserede/urealiserede gevinster i tab og omvendt. Herudover afhænger indberetningen af, om du i tidligere år har haft realiserede/urealiserede gevinster eller tab på garantiobligationer af typen "finansiel kontrakt" eller andre "finansielle kontrakter".

Samlet gevinst
Har du i et givent år samlet set haft realiseret/urealiseret gevinst på garantiobligationer af typen "finansiel kontrakt" og andre "finansielle kontrakter", skal du som udgangspunkt angive det skattepligtige beløb som "Anden Kapitalindkomst".

Dette kan enten gøres elektronisk på www.skat.dk, via TastSelv telefon 70 10 10 70 eller ved at angive og sende oplysningerne i det såkaldte "Oplysningskort" (eller den udvidede selvangivelse, hvis du modtager en sådan).

Vælger du at benytte oplysningskortet (se eksempel her) eller den udvidede selvangivelse, skal du angive beløbet i rubrik 346.

Har du uudnyttede tab på "finansielle kontrakter" fra tidligere år (tidligst 2002), kan du dog modregne årets samlede gevinst heri. Dette gøres ved modregning i rubrik 85 for ikke aktieindekseret finansielle kontrakter og rubrik 86 for aktieindekseret finansielle kontrakter på en særskilt blanket vedrørende "finansielle kontrakter". Du skal ikke gøre yderligere, hvis årets gevinst kan rummes heri. Kan gevinsten derimod ikke rummes i tidligere års uudnyttede tab, skal det overskydende beløb angives som positiv anden kapitalindkomst, som beskrevet ovenfor.

Samlet tab
Har du i et givent år samlet set haft et realiseret/urealiseret tab på garantiobligationer af typen "finansiel kontrakt" og andre "finansielle kontrakter", kan du som udgangspunkt ikke fradrage tabet i kapitalindkomsten. Derimod kan du angive tabet på ikke aktieindekseret finansielle kontrakter i rubrik 85 og i rubrik 86 for aktieindekseret finansielle kontrakter på den særskilte blanket som beskrevet ovenfor.

Har du uudnyttede tab fra tidligere år (tidligst 2002) akkumuleres årets tab i disse og angives i rubrik 85 og/eller rubrik 86. Eventuelle gevinster i fremtidige år kan herefter modregnes i dette negative beløb efter princippet beskrevet under "samlet gevinst".

Dog kan du angive årets tab som negativ "Anden kapitalindkomst" (eksempelvis i rubrik 346 på oplysningskortet/den udvidede selvangivelse), såfremt tabet modsvares af tidligere års (dog tidligst 2002) beskattede gevinster på "finansielle kontrakter". Et eventuelt overskydende tab, der ikke kan modregnes i de tidligere gevinster, skal anføres i rubrik 85 for ikke aktieindekseret finansielle kontrakter og rubrik 86 for aktieindekseret finansielle kontrakter på den særskilte blanket, som beskrevet ovenfor.

Hvad angår et evt. overskydende nettotab på aktieindekserede obligationer kan dette modregnes i eventuelle nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.