Spørgsmål og svar

Hvordan prisfastsættes obligationerne på handelsdagen?
Svar:

Garanti Invests forretningsmodel sikrer, at investoren får de bedste obligationsvilkår, der kan opnås. Investeringen i et underliggende aktiv sker i form af en såkaldt option. Optionen giver ret til - men ikke pligt til - at købe et givent aktiv til en given pris på et givet tidspunkt, hvilket man naturligvis kun gør, hvis det er fordelagtigt for en.

Garanti Invest udbyder, på vegne af obligationsudstederen, de underliggende optioner i garantiobligationen i licitation, og prisen fastsættes således i skarp konkurrence blandt verdens største banker på området.

Prisen på optionen bliver altså bestemt på de internationale kapitalmarkeder. Det er de markedskræfter, der arbejder her, som kommer investorerne til gode.

Optionsprisen påvirkes af faktorer som rente, løbetid, volatilitet, spotkurs (kursen, hvis man køber et aktiv lige nu) og aftalekurs (den kurs, man aftaler at kunne købe et aktiv til på et senere givent tidspunkt).

Hvorledes beskattes afkastet på garantiobligationerne?
Svar:

I skattemæssig henseende betragtes garantiobligationer som "finansielle kontrakter". Det gør dog en forskel, om der investeres for frie midler eller via et selskab eller en pensionsordning. Derfor er forholdene vedrørende beskatning af den enkelte garantiobligation grundigt beskrevet i det informationsmateriale, der ledsager garantiobligationen samt her på hjemmesiden under menuen Skat.

Hvem garanterer tilbagebetaling af hovedstolen?
Svar:

Det er udstederen af garantiobligationen, der forpligter sig til at betale hovedstolen plus eventuelt afkast tilbage, når garantiobligationen udløber. Det er derfor vigtigt, at obligationsudstederen har så høj kreditværdighed som muligt.

Garanti Invests foretrukne udstedere er ejede og/eller garanterede af enten kommuner eller stat. Visse garantiobligationer er dog udstedt af en skandinavisk bank med høj kreditvurdering, men hvor en sådan garanti ikke foreligger.

Hvor kan man følge kursudviklingen på garantiobligationerne?
Svar:

Garanti Invests garantiobligationer er alle noteret på NASDAQ OMX København A/S (tidligere Københavns Fondsbørs), og kurserne kan løbende følges på fondsbørsens hjemmeside samt i fondsbørsens officielle kursliste.

Når garantiobligationerne ikke altid optræder i avisernes kurslister, skyldes det, at den løbende handel med garantiobligationer er relativt begrænset.

Garanti Invest har indgået en ”market maker aftale” med Danske Andelskassers Bank A/S, som dagligt stiller handelspriser på de aktive garantiobligationer. Hvis man ønsker at sælge en garantiobligation, før den er udløbet, kan man altså se, hvilken pris den handles til.

Udviklingen i garantiobligationernes underliggende aktiver og yderligere informationer om de enkelte obligationer kan følges på kurslisten her på hjemmesiden.

Kan garantiobligationerne sælges før de udløber?
Svar:

Garantiobligationerne er alle noteret på NASDAQ OMX København A/S (tidligere Københavns fondsbørs) og kan frit omsættes. Danske Andelskassers Bank A/S stiller dagligt priser (både købs- og salgspriser) på garantiobligationerne, hvilket betyder, at man som investor nemt kan sælge obligationerne før udløb.

Markedet for salg og køb af disse garantiobligationer (det sekundære marked) har dog relativt få aktører, hvorfor der dels kan være relativt stor forskel på den stillede købs- og salgspris, dels kan være vanskeligheder, hvis man ønsker at handle for et større beløb.

Det anbefales derfor altid, at man anskaffer garantiobligationer med henblik på at beholde dem til de udløber. Desuden gælder den garanterede minimumskurs på 100 (hovedstolsgarantien) kun ved garantiobligationens udløb, og handelskursen i den mellemliggende periode kan risikere at være lavere end kurs 100.

Aktuelle købs- og salgspriser findes i kurslisten.

Hvad er en aktieindekseret obligation?
Svar:

En aktieindekseret obligation er en garantiobligation, hvor det underliggende aktiv er en enkelt aktie, flere aktier (det, der kaldes ”en kurv af aktier”) eller et eller flere aktieindeks (for eksempel OMXC20, der består af de 20 mest omsatte aktier på NASDAQ OMX København A/S).

På tilsvarende vis findes der valutaindekserede obligationer og råvareindekserede obligationer. Her er det underliggende aktiv henholdsvis valutaer (for eksempel japanske yen eller amerikanske dollars) eller råvarer (for eksempel olie eller hvede).

Hvad er pengeinstituttets rolle?
Svar:

Garanti Invest indgår i et samarbejde ca. 40 lokale pengeinstitutter.

Pengeinstitutterne står for rådgivningen omkring garantiobligationerne og markedsføringen af disse. De samarbejdende pengeinstitutter kan således hjælpe, hvis man har tekniske eller praktiske spørgsmål vedrørende garantiobligationer.

Se oversigt over pengeinstitutterne her.

Kan man nu regne med hovedstolsgarantien?
Svar:

JA! Garanti Invest udvælger nøje de udstedere, som vi samarbejder med.

Værdien af hovedstolsgarantien afhænger af, hvor solid den udsteder, der har givet garantien, er. Det betyder, at der kan være stor forskel på værdien af en given hovedstolsgaranti alt efter, hvem der er udsteder. Går udstederen konkurs, så er der stor sandsynlighed for at obligationsinvestorerne lider tab. Garanti Invest har en lang tradition for kun at samarbejde med de mest sikre udstedere.

En af de udstedere Garanti Invest benytter er KommuneKredit, som er ejet og garanteret af de danske kommuner. Vi samarbejder også med nogle af de største nordiske banker. Et af de krav Garanti Invest stiller til de banker, vi benytter som udstedere, er at de er blevet vurderet til at være ”systemisk vigtig”. Myndighederne (i Danmark Finanstilsynet) holder særligt øje med de systemisk vigtige banker, og de stiller samtidigt særligt stramme krav til, hvor meget kapital disse banker skal have.

Hvis du vil vide mere om de enkelte udstedere, som Garanti Invest benytter, så finder du det her.

Hvilke risici er forbundet med garantiobligationer?
Svar:

Den væsentligste risiko ved investering i garantiobligationer er afkastrisikoen - dvs. risikoen for tab eller manglende afkast. Køber man garantiobligationerne til udstedelseskursen og beholder dem, til de udløber, er tabsrisikoen yderst begrænset.

Det værst tænkelige tab er forskellen mellem anskaffelseskursen (der typisk ligger mellem kurs 100 og kurs 105) og den garanterede minimumskurs ved udløb, der er på 100.

Det skal dog understreges, at den garanterede minimumskurs (hovedstolsgarantien) kun gælder ved garantiobligationens udløb. I perioden frem til udløb kan markedsværdien af garantiobligationerne godt være lavere end kurs 100, hvis der er en ugunstig kursudvikling i det underliggende aktiv.

Foruden risikoen for kurstab, risikerer man som investor at gå glip af et eventuelt afkast, man kunne have fået ved at lave en alternativ investering.

Det såkaldte ”alternativ-afkast”, man ville have fået ved at investere i statsobligationer med samme løbetid som garantiobligationerne, fremgår altid af salgs- og informationsmaterialet fra Garanti Invest.

Endelig er investering i garantiobligationer forbundet med en kreditrisiko. Det er risikoen for, at udstederen af garantiobligationen ikke kan betale hovedstolen tilbage ved obligationens udløb og altså ikke kan indfri garantiobligationen til kurs 100. Derfor er det vigtigt, at udstederne har høj kreditværdighed.

Garanti Invest anvender kun udstedere med høj kreditværdighed. Typisk er udstederen et stort finansierings institut eller en skandinavisk bank.

Langt hovedparten af Garanti Invests garantiobligationer er udstedt af udstedere med en kreditværdighed, som af de internationale analyseinstitutter har fået karakteren ”AAA”. ”AAA” er den samme kreditkarakter, som kongeriget Danmark får.

Læs mere om risici her

Kommer der yderligere omkostninger i løbetiden?
Svar:

Alle omkostninger i forbindelse med udstedelsen af garantiobligationer afholdes på udstedelsestidspunktet. Dermed er alle omkostningerne derfor dækket af den kurs, investor betaler for garantiobligationerne, og man bliver ikke belastet af løbende udgifter i garantiobligationens løbetid. Eneste undtagelse er eventuelle omkostninger til Værdipapircentralen, som beregner et mindre depotgebyr.

Alle omkostningerne er oplyst i brochure- og informationsmaterialet, som ledsager hver enkel garantiobligation.

Hvad er hovedstolsgaranti?
Svar:

Obligationer med en garanteret indfrielseskurs på minimum 100 (dvs. garantiobligationer) siges at have fuld hovedstolsgaranti. Det betyder, at man som investor er sikker på at få minimum hovedstolen (den pålydende værdi) tilbage, når obligationen indfries.

Alle Garanti Invests garantiobligationer er kendetegnet ved fuld hovedstolsgaranti.

Hvad er forskellen på at investere i investeringsforeninger og garantiobligationer?
Svar:

Investeringsforeninger kan ligesom garantiobligationer anvendes til indirekte at investere i værdipapirer som for eksempel aktier.

Hvis man investerer i en investeringsforening, får man fuld gavn af en eventuel stigning i kursen på de investeringer, foreningen har foretaget. Omvendt har man også den fulde risiko, hvis kursen på investeringerne falder.

Investerer man i en garantiobligation, får man ligeledes glæde af eventuelle kursstigninger på de underliggende aktiver. I modsætning til investeringsforeningerne har man imidlertid kun en begrænset risiko, hvis kurserne falder. Det skyldes den garanterede minimumskurs på 100, som gælder, når obligationerne indfries ved udløb.

Den væsentligste forskel på at investere i en investeringsforening og en garantiobligation er således den risiko, man løber som investor.  I den forbindelse skal også nævnes den valutakursrisiko, der er forbundet med internationale investeringer - hvis man eksempelvis har investeret i en amerikansk aktie og kursen på dollars falder i forhold til kronen, falder værdien af ens investering også.

Valutakursrisikoen på Garanti Invests garantiobligationer er altid fuldt afdækket (elimineret). Det er ikke nødvendigvis tilfældet i en investeringsforening.

Hvad er en struktureret obligation?
Svar:

Strukturerede obligationer er en fællesbetegnelse for obligationer, hvor afkastet til investorerne ikke er et traditionelt renteafkast, som man kender det fra eksempelvis stats- og realkreditobligationer. Typisk vil afkastet på en struktureret obligation afhænge af kursudviklingen i et eller flere underliggende aktiver. Det vil sige, at afkastet afhænger af, hvordan kursen/prisen på et aktieindeks, valutaer, råvarer eller kombinationer heraf udvikler sig.

Hvad er en garantiobligation?
Svar:

En garantiobligation er en struktureret obligation med en garanteret indfrielseskurs på minimum kurs 100.

På en garantiobligation med eksempelvis et aktieindeks som underliggende aktiv vil indfrielseskursen afhænge af, om dette aktieindeks stiger eller falder i værdi i obligationens løbetid. Stiger aktieindekset i værdi, vil indfrielseskursen blive højere end kurs 100. Falder aktieindekset i værdi, vil indfrielseskursen som minimum blive 100 - uanset hvor meget, aktieindekset måtte være faldet.

Via en garantiobligation kan man således indirekte investere i eksempelvis aktier, uden at løbe den risiko, der følger med en direkte investering i aktier.

Du kan læse meget mere om garantiobligationer her

Hvad er forskellen på en almindelig obligation og en garantiobligation?
Svar:

Investerer man i en almindelig obligation, er man sikret en løbende rente indtil obligationen indfries. Køber man for eksempel en obligation med en pålydende værdi på 1.000 kroner og en rente på fem procent, vil man hvert år modtage 50 kroner. Beholder man obligationen, indtil den udløber, får man den indfriet til den pålydende værdi. I eksemplet får man altså udbetalt 1.000 kroner, når obligationen indfries.

Kursen på obligationen vil undervejs variere i forhold til udviklingen i markedsrenten. Helt enkelt kan man sige, at stiger markedsrenten, så falder kursen på obligationen. Falder markedsrenten, vil obligationskursen derimod stige. Det skyldes, at renten på obligationen er fast og derfor mere eller mindre attraktiv i forhold til markedsrenten. Kursen på en obligation har betydning, hvis man vil købe eller sælge obligationen, inden den udløber.

Modsat almindelige obligationer får man normalt ingen løbende rente på en garantiobligation. Man får altså ikke som i ovennævnte eksempel 50 kroner hvert år. Afkastet afhænger i stedet af udviklingen i et eller flere af de underliggende aktiver. Hvis der har været en positiv udvikling - og kursen på det underliggende aktiv eksempelvis stiger - bliver en del af kursstigningen lagt oveni den kurs, garantiobligationerne indfries til ved udløb. Hvor stor en del af kursstigningen, der lægges oveni, afhænger af en på forhånd fastsat deltagelsesgrad. Der er mulighed for at opnå større afkast end ved en normal obligation.

Hvis udviklingen i det underliggende aktiv derimod ikke har været positiv - og kursen på det underliggende aktiv eksempelvis falder vil garantiobligationerne blive indfriet til den garanterede minimumskurs på 100.

Hvad skal man være opmærksom på, inden man investerer i garantiobligationer?
Svar:

En gylden hovedregel er, at man som investor aldrig skal investere i noget, man ikke forstår. 

Garantiobligationer er som udgangspunkt et ”køb og behold-produkt”. Man skal altså kunne afsætte de investerede penge i hele løbetiden.

Garanti Invest udarbejder ved hver udstedelse et uddybende prospekt/-informationsmateriale, som investorerne kraftigt opfordres til at rekvirere og læse, inden investeringsbeslutningen træffes. Prospektet indeholder alle de informationer, man som investor bør være opmærksom på i forbindelse med den pågældende garantiobligation.

Hvordan er en garantiobligation konstrueret?
Svar:

En garantiobligation er sædvanligvis sammensat af to elementer. Dels et obligationselement, der sikrer den garanterede minimumskurs ved indfrielsen (hovedstolsgarantien). Dels et optionselement, der skaber afkastet på de underliggende aktiver.

Læs mere om konstruktionen af garantiobligationer her.

Hvor kan garantiobligationer fra Garanti Invest købes?
Svar:

Garanti Invest lancerer sædvanligvis nye garantiobligationer fire gange om året. I tegningsperioden - der typisk varer tre uger - kan de nye garantiobligationer købes hos et af de lokale pengeinstitutter, der samarbejder med Garanti Invest. Man behøver ikke at være kunde i disse pengeinstitutter for at kunne købe obligationerne.

Tidligere udstedte garantiobligationer, der stadigt er aktive, kan ligeledes købes hos disse pengeinstitutter.

Se oversigt over pengeinstitutterne her.

Hvordan opnås afkast af garantiobligationen?
Svar:

I modsætning til traditionelle obligationer er der som oftest ingen løbende rente ved garantiobligationer. Afkastet på en garantiobligation er således bestemt af den indfrielseskurs, den indfries til i forbindelse med udløb. Beregningen af denne indfrielseskurs varierer fra garantiobligation til garantiobligation. Som udgangspunkt afhænger indfrielseskursen af kursudviklingen på de underliggende aktiver i garantiobligationens løbetid.

Jo bedre udviklingen i det underliggende aktiv har været, jo højere indfrielseskurs og dermed afkast får man. Har udviklingen været ugunstig, er man som investor sikker på at få garantiobligationen indfriet til minimum kurs 100. Hvis garantiobligationen er udstedt til overkurs (kurser over 100), kan overkursen tabes.

Læs mere om afkastet her.

Hvorfor investere i en garantiobligation?
Svar:

At investere i en garantiobligation giver mulighed for at investere på nogle risikofyldte områder. Med begrænset risiko vel at mærke. Som investor kan man således nyde godt af en gunstig kursudvikling i det underliggende aktiv, mens risikoen - hvis kursudviklingen i det underliggende aktiv er ugunstig - er begrænset til forskellen mellem den kurs, man har betalt for garantiobligationen (anskaffelseskursen) og den garanterede minimum indfrielseskurs på 100.

Garantiobligationer giver altså investorer adgang til risikofyldte investeringer i for eksempel råvarer, valuta eller aktiver. Alt sammen med begrænset risiko.

Garantiobligationer kan samtidig give investorer mulighed for at investere i aktiver, det ellers kan være svært at investere i. Det drejer sig om for eksempel råvarer, ejendomme og valutaer.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.