Ordforklaring

Afregningstidspunkt
Også kaldet "valør". Det tidspunkt, hvor garantiobligationerne lægges i købers depot, og betalingen overføres til udsteder.
Afregningsvaluta
Den valuta, obligationen afregnes i. Normalt danske kroner.
Aktieindeks
Mål for den gennemsnitlige udvikling på et aktiemarked.
Alternativafkast
Det afkast, man kunne have opnået ved investering i en statsobligation med samme løbetid som garantiobligationen.
Arrangør
Den, der skaber/udvikler garantiobligationen.
Asiatisk hale
Eller gennemsnitsprincippet. Metode til opgørelse af afkastet ved hjælp af halvårlige observationer gennem løbetiden. Princippet reducerer risikoen, men kan også være med til at mindske afkastet.
Bear strategi
Er en betegnelse for en strategi, der er designet til at genere et positivt afkast i et faldende marked. En investor, der forventer faldende kurser kaldes en "bear investor". De modsatte betegnelser er "bull strategi"/”bull investor”.
Beregningsagent
Den bank eller finansielle institution, der beregner det afkast, som investorerne er berettigede til at modtage på indfrielsesdatoen.
Bud (kurs)
Den kurs, en "market maker" er villig til at betale for en given garantiobligation.
Bull strategi
Er en betegnelse for en strategi, der er designet til at genere et positivt afkast i et stigende marked. En investor, der forventer stigende kurser kaldes en "bull investor". De modsatte betegnelser er "bear strategi"/”bear investor”.
Call-option
Option, der giver ret til at købe.
Cirkulerende mængde
Det beløb af den samlede obligationsudstedelse, som er i omløb. Kan være mindre end obligationens samlede pålydende beløb, hvis dele af obligationsudstedelsen er indfriet før tid.
Deltagelsesgrad
Deltagelsesgraden er et udtryk for, hvor stor en del af stigningen i tilknyttede aktiver, du som investor modtager på udløbsdagen. Det er den procentsats stigningen i aktivernes værdi skal ganges med for at beregne afkastet på investeringen. Deltagelsesgraden kan være såvel over som under 100 %.
Depotgebyr
Det gebyr, der opkræves for at opbevare værdipapirer i et depot (elektronisk).
Emissionsdato
Den dag, obligationen udstedes og begynder at løbe.
Emissionskurs
Eller udstedelseskurs. Den pris, der betales for garantiobligationen, når den udstedes.
Fast afkastfaktor
Fast afkastfaktor betyder, at afkastet for en eller flere af aktierne i den underliggende aktiekurv, der har klaret sig bedst, fastsættes til en bestemt faktor. Afkastfaktoren er fastsat ud fra de markedsvilkår, der hersker på det tidspunkt, hvor obligationens vilkår låses fast – sædvanligvis kort før udstedelsestidspunktet.
Foreløbig indfrielseskurs
Såfremt de underliggende parametre er uforandrede i garantiobligationens restløbetid indfries garantiobligationen til denne kurs.
Garantiobligation
En garantiobligation er en kombination af obligationer og optioner. Det betyder, at afkastet er knyttet til udviklingen på de underliggende aktiver, mens obligationen sikrer hovedstolsgarantien (kurs 100). Der er således tale om en samlet pakke, som består af en obligation samt en ret (option) til at få andel i stigninger på udvalgte aktiemarkeder. Læs mere under "Garantiobligationer" i hovedmenuen
Handelsdag
Den dag, garantiobligationerne handles, hvorefter ejerskabet af garantiobligationerne overgår til køberen.
Hovedstol
Det oprindelige pålydende på et lån.
Hovedstolsgaranti
Garanti for, at investor som minimum modtager en vis del af hovedstolen af den strukturerede obligation (100 % ved garantiobligationer) på indfrielsesdatoen - uanset udviklingen i det underliggende aktiv.
ISIN kode
Forkortelse for det engelske: "International Securities Identifying Number". På dansk "Fondskode". International 12-cifret kode, der identificerer et givent værdipapir.
Ift. midt
I forhold til midt. Refererer til "midt-kursen", dvs. den beregnede kurs midt imellem den aktuelle budkurs og den aktuelle udbudskurs.
Indekseret obligation
Eller struktureret obligation. Betegnelse for en obligation, hvis afkast er afhængig af udviklingen i et tilknyttet værdipapir (en aktie, en råvare eller lign.) Herunder findes garantiobligationer med 100 % hovedstolsgaranti samt andre strukturerede obligationer, hvor hovedstolsgarantien kan være af varierende størrelse.
Indeksvaluta
Den valuta, indekset opgøres i. Normalt danske kroner
Indfrielse
Indfrielse af lån vil sige, at lånet betales ud.
Indfrielsesdato
Eller udløbsdato. Den dag, obligationen udløber og udsteder tilbagebetaler lånet.
Indfrielseskurs
Kursen, obligationer indfries til.
Kreditrisiko
Risiko for, at udsteder ikke kan betale lånet tilbage.
Kupon
Eller kuponrente. Obligationens pålydende, løbende rente. De fleste garantiobligationer udstedes uden kuponrente - såkaldte nul-kuponobligationer.
Kuponrente
Eller kupon. Obligationens pålydende, løbende rente. De fleste garantiobligationer udstedes uden kuponrente - såkaldte nul-kuponobligationer.
Kursloft
Kursloft betyder, at der er fastsat en grænse for hvor stor en stigning de underliggende aktier kan indgå med i obligationens værdi. Kursloftet fastsættes på baggrund af de markedsforhold, der hersker på det tidspunkt, hvor obligationens vilkår låses fast - sædvanligvis kort før udstedelsestidspunktet.
Lagerprincippet
Skattemæssigt princip, som indebærer, at der årligt betales skat af en eventuel kursgevinst eller opnås et skattemæssigt fradrag for et evt. kurstab på en given garantiobligation. Læs mere under "Garantiobligationer" --> "Garantiobligationer i detaljer" --> "Skat".
Likviditetsrisiko
Risikoen for, at garantiobligationerne ikke kan handles i løbetiden.
Løbetid
Den periode mellem emissionsdato og udløbsdato, hvor obligationen løber.
Markedsneutral strategi
er en betegnelse for en strategi, der er designet til at genere et positivt afkast uanset om markedet er stigende eller faldende.
Market Maker
En markedsdeltager, som løbende stiller forpligtende købs- og salgspriser i et værdipapir.
Nominelt beløb
Eller pålydende beløb. Det beløb, obligationen lyder på (uden emissionsomkostninger).
Noteringsdag
Den dag, garantiobligationer noteres og kan handles på en given børs.
Nul-kuponobligation
Obligation, der er udstedt uden kuponrente.
Option
En ret, men ikke en pligt til at købe eller sælge en bestemt fordring (f.eks. valuta eller et værdipapir) til en fastsat kurs.
Overkurs
Den del af udbudskursen, som ligger over 100.
Put-option
Option, der giver ret til at sælge.
Pålydende beløb
Eller nominelt beløb. Det beløb, obligationen lyder på (uden emissionsomkostninger).
Realisationsprincippet
Skattemæssigt princip, som indebærer, at der på indfrielsestidspunktet for en given garantiobligation betales skat af en eventuel kursgevinst eller opnås fradragsret for et eventuelt kurstab. Læs mere under "Garantiobligationer" --> "Garantiobligationer i detaljer" --> "Skat".
Standardafvigelse
Et mål for volatiliteten eller usikkerheden på det underliggende aktiv. Udtrykker, hvor meget aktivets værdi har svinget omkring den gennemsnitlige værdi gennem en vis periode.
Startdato
Eller udstedelsesdato. Den dag, garantiobligationer udstedes og noteres på en børs.
Struktureret obligation
Eller indekseret obligation. Betegnelse for en obligation, hvis afkast er afhængig af udviklingen i et tilknyttet værdipapir (en aktie, en råvare eller lign.) Herunder findes garantiobligationer med 100 % hovedstolsgaranti samt andre strukturerede obligationer, hvor hovedstolsgarantien kan være af varierende størrelse.
Stykstørrelse
Obligationens pålydende værdi.
Tegningsperiode
Den periode forud for obligationsudstedelse og børsnotering, hvor investorer kan købe obligationen til udstedelseskursen. Typisk 3 uger.
Tilknyttet aktiv
Eller underliggende aktiv. Det aktiv (f. eks. en aktie eller en råvare), hvis prisudvikling skygges i en garantiobligation.
Tillægsbeløb
Det beløb, som tillægges det nominelle beløb ved opgørelse af indfrielseskursen. Opgøres som regel som gennemsnitlig stigning i det underliggende aktiv gange deltagelsesgraden.
Udbudskurs
Den kurs, en "market maker" er villig til at sælge en given garantiobligation til.
Udløbsdato
Eller indfrielsesdato. Den dag, obligationen udløber og udsteder tilbagebetaler lånet.
Udstedelsesdato
Eller startdato. Den dag, garantiobligationer udstedes og noteres på en børs.
Udstedelseskurs
Eller emissionskurs. Den pris, der betales for garantiobligationen, når den udstedes.
Udsteder
Den kreditforening, bank eller anden finansielle institution, som udsteder obligationen og forpligter sig til at betale lånet tilbage på udløbsdagen.
Udstedt i alt
Obligationens samlede pålydende beløb.
Underliggende aktiv
Eller tilknyttet aktiv. Det aktiv (f. eks. en aktie eller en råvare), hvis prisudvikling skygges i en garantiobligation.
Valør
Eller afregningstidspunkt. Det tidspunkt, hvor garantiobligationerne lægges i købers depot og betalingen overføres til udsteder.
Volatilitet
Kursudsving på aktiver, som f.eks. værdipapirer. Øget volatilitet (større udsving i kursen) er ensbetydende med øget risiko. Volatilitet måles ved standardafvigelsen på afkastet.
ÅOP
Årlige omkostninger i procent.
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.